Supervised Theses

image
 • Çok Dinli Toplumlarda Farklılık Yönetiminde İslam'ın Rolü: Uganda Dinler arası Konseyi Örneği
  2017, HUTHAIFAH BUSUULWA
 • THE HOLISTIC APPROACH TO KNOWLEDGE AND EDUCATION IN IMĀM ABŪ HĀMID AL-GHAZĀLĪ'S SYSTEM OF THOUGHT
  2017, AHSEN NİMET CEBECİ
 • The Role of Religious Leaders in the Process of Reconciliation in Bosnia and Herzegovina: The Case of Bosnian Imams
  2017, NEIRA OMEROVIC
 • Bilimsel Bir Söylem Formu Olarak Temsil: Mandeville' in Arılar Masalı Üzerine Bir İnceleme
  2016, FİRDEVS BULUT
 • 16. ve 19. yüzyıllar arasında Osmanlı ve Açe Sultanlığı ilişkileri
  2015, DİON PRİATMA
 • Sekülerleşmenin sonu mu? Peter Berger ve Bosna – Hersek örneğinde sekülerleşmenin sonu tartışması
  2015, ARMEND CRNOVRSANİN
 • Dil politikaları ve medeniyetsel meydan okumalar: Çağdaş Fas'ta Amazigh hareketi
  2014, YASMİNA CHERGUİ
 • Fârâbî'den Taşköprîzâde'ye: İslam medeniyetinde ilimler tasnifinin gelişimi
  2014, SELİME ÇINAR
 • Mana oluşumunda iç ve dış bağlam ilişkisi: Abdülkahir el-Cürcani ile Saussure karşılaştırması
  2014, ESMA SAĞ ŞENCAL
 • Medeniyetleşmenin kesişme noktasında Balkanlar: Destekçiler ve muhalifler arasında Balkanlarda Yeni Osmanlıcılık
  2014, LATİF MUSTAFA
 • Modern Avrupa fiziğinin Osmanlı Devleti'ne geçişi: Başhoca İshak Efendi'nin Mecmûa-i Ulûm-i Riyâziye'sinde ısı ve elektrik bahisleri
  2014, ABDULLAH HARİS TOPRAK
 • İslam medeniyetinin yaşadığı krizlere malezyalı Müslümanlardan tepkiler
  2014, ESRA SÖZALMAZ
 • Yumuşak güç unsuru olarak Türk dış politikasında medeniyet söylemi (2002-2014)
  2014, ABDÜLBAKİ KESKİN
 • Belçika Flaman Bölgesi siyasi partilerin çokkültürlülük programları
  2014, HÜLYA HACIİSMAİLOĞLU
 • Edep ve medenilik: Fetih veya terbiye olarak medeniyet
  2014, MİCAH HUGHES
 • Hanefî ve Şafiî mezhebine göre devlet başkanının yetkileri: Tuhfetü't-Türk örneği
  2013, MURAT KARACAN
 • Kök hücre çalışmaları ve etik Türkiye'de insan embriyosundan elde edilen kök hücreler üzerinde yapılan çalışmalarda etik sorunlar
  2013, AHMET KARAKAYA
 • Uluslararası ilişkilerde insani diplomasinin rolü: Türkiye-Somali örneği
  2013, HALİL İBRAHİM ALEGÖZ
 • The circle of justice as a tool of opposition in the Ottoman political thought from Lütfi Paşa to İbrahim Müteferrika
  2011, HÜSEYİN GÜNDOĞDU
 • Implementation of Islamic Law in Europe: Improving relations with the Muslim world and integrating muslim minority in Europe
  2011, DENİTSA PİRİNOVA SOKOLOVA
 • The concept of state in Said Haim Pasha and Ziya Gökalp
  2010, ELÇİN KARLI
 • The contested role of Turkish Constitutional Court between law and politics
  2009, ENGİN ŞAHİN
Follow us on Social Media